Budownictwo

Różnica pomiędzy architektem budowlanym a rzeczoznawcą budowlanym

rzeczoznawca budowlany, a architekt różnice

Architekt budowlany i rzeczoznawca budowlany to eksperci czynnie uczestniczący w procesie inwestycyjnym. Czym się zajmują i czym różnią się ich obowiązki? 

Kim jest architekt budowlany i jakie posiada uprawnienia?

Architekt budowlany zajmuje się projektowaniem obiektów budowlanych poprzez opracowanie ich formy oraz pełnionych funkcji. By dany architekt mógł pełnić tego typu usługi, konieczne jest posiadanie przez niego uprawnień budowlanych. Wiąże się to z ukończeniem odpowiedniego kierunku studiów wyższych – architektury lub architektury i urbanistyki – oraz uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Osoba wykonująca zawód architekta budowlanego powinna posiadać wiedzę i umiejętności zarówno z zakresu projektowania z użyciem specjalistycznych programów komputerowych, jak i wykonywania projektów i rysunków odręcznych. Ponadto specjalista w tej dziedzinie musi znać przepisy prawa budowlanego i na bieżąco aktualizować swoje informacje w tym zakresie, reagując na wprowadzane zmiany.

Zakres obowiązków architekta budowlanego

Jednym z podstawowych obowiązków architekta budowlanego jest opracowanie projektu budowlanego. W zakres jego kompetencji wchodzi także nadzorowanie wykonania projektu w czasie budowy. Kontakt z architektem budowlanym jest wskazany już na etapie wyboru działki. Jego ekspertyza pomoże odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Czy działka ma charakter budowlany?
  • Czy na działce jest dostęp do mediów?
  • Jaki obiekt można wybudować na danej działce? 
  • Co zrobić, by uzyskać pozwolenie na budowę?

zakres obowiązków architekta, a rzeczoznawcy budowlanego

Z usług architekta budowlanego należy skorzystać także wtedy, gdy korzysta się z gotowego projektu, który musi przejść proces adaptacji polegający na dostosowaniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy

Kim jest rzeczoznawca budowlany i jakie pełni obowiązki?

Zadaniem rzeczoznawcy budowlanego jest wykonywanie różnego rodzaju ekspertyz, których zakres tematyczny został ściśle określony prawnie. Stanowisko to powstało w odpowiedzi na potrzeby przebiegu procesu budowlanego. W obliczu konieczności przygotowania i realizacji inwestycji oraz utrzymania obiektów w odpowiednim stanie, a także rosnącego poziomu skomplikowania technicznego konstrukcji, powstało zapotrzebowanie na ekspertyzę z zakresu oceny stanu technicznego inwestycji. Stan ten decyduje następnie o przyjęciu konkretnych rozwiązań projektowych adekwatnych do danego obiektu oraz właściwych decyzji administracyjnych i gospodarczych. 

Uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego

Funkcja rzeczoznawcy budowlanego może być pełniona przez osobę posiadającą tytuł magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta oraz inżyniera lub inżyniera architekta. Osoba ta musi ponadto posiadać nieograniczone uprawnienia budowlane oraz co najmniej dziesięć lat praktyki w objętej rzeczoznawstwem dziedzinie. Rzeczoznawca budowlany jest również zobligowany do członkostwa we właściwej izbie samorządu zawodowego, koniecznym jest również, by korzystał on z pełni praw publicznych. Funkcja jest piastowana przez osobę, która na drodze procesu kwalifikacyjnego otrzymała aprobatę Polskiej Izby Inżynierów Budowlanych i uzyskała tytuł rzeczoznawcy budowlanego oraz wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych. Tytuł zachowuje ważność przez dziesięć lat i uprawnia do wykonywania czynności w granicach posiadanych uprawnień.

kompetencje rzeczoznawcy budowlanego

Zakres obowiązków rzeczoznawcy budowlanego

Podstawowym obowiązkiem rzeczoznawcy budowlanego jest wydawanie opinii technicznych w określonym zakresie tematycznym. W jego kompetencji leży wykonanie badania po katastrofie budowlanej, a także rozstrzyganie w sprawach spornych. Usługi świadczone są dla deweloperów, wykonawców generalnych oraz dla osób prywatnych i dotyczą zarówno budynków mieszkalnych, jak i komercyjnych, a niekiedy nawet zabytków. Poprzez dokonanie oględzin i zebranie potrzebnych informacji rzeczoznawca budowlany przygotowuje ekspertyzę dotyczącą wykonania robót budowlanych, stanu konstrukcji budynku i jego zużycia technicznego, a także określa przyczyny powstania usterek.

Planując inwestycję budowlaną dobrze zapoznać się z uprawnieniami architekta budowlanego i rzeczoznawcy budowlanego, by dokładnie wiedzieć, kiedy i na jakim etapie skorzystać z ich usług.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *