Rynek Nieruchomości

Nieruchomość w spadku – regulacje prawne

zasady przyznawania spadków

Spadek jest niestety bardzo częstym powodem do kłótni miedzy krewnymi. Niekiedy dochodzi nawet do rozpraw sądowych pomiędzy rodzeństwem, o to, kto ma dziedziczyć np. dom. Spadkodawca jest osobą, która spisuje testament.

Warto wiedzieć, że dopóki ta osoba żyje, cały testament można zmienić lub nawet odwołać. Jednak w momencie otrzymania prawa do dziedziczenia spadku lub jego części, często należy sporządzić umowę, określającą jaka konkretna część i które elementy spadku nam się należą. Najczęściej, w testamencie zapisywane są dobra materialne, takie jak dom, samochód i inne. Nierzadko jednak są to pieniądze. Jeśli spadkobierców jest kilku, należy odpowiednio rozporządzić testamentem oraz dokonać prawidłowego podziału między nimi.

Jak popiera kancelaria prawna Koszalin: Dzielenie spadku powinno odbywać się sprawiedliwie i zgodnie z wolą każdego spadkobiercy. Przy sporządzaniu dokumentu, trzeba kierować się rozsądkiem i żądać logicznego i możliwego (również według prawa) podziału. Możliwe jest bowiem dzielenie domów według ustaleń Sądu. Jeśli spadkodawca zapisał dom każdemu spadkobiercy, możliwe jest wspólne sprzedanie go lub podzielenie na konkretne strefy.

Istnieją trzy sposoby na sporządzenie testamentu:

  • Pisemny – jest to typ testamentu, który spadkodawca (testator) musi napisać własnoręcznie. Istotne jest, by cały dokument był napisany bardzo czytelnie. Na testamencie musi znajdować się czytelny podpis (wykluczane są parafki i inicjały) oraz data.
  • Urzędowy lub ustny – przyszły spadkobierca słownie przedstawia swoją wolę, która dotyczy podziału jego majątku. Jest ona spisywana przez urzędnika, a następnie odczytana przy świadkach. Spadkodawca jest zobowiązany do podpisania tego dokumentu, podobnie jak wszyscy świadkowie. Warto jest zaznaczyć, iż świadkami nie mogą być osoby bliskie testatorowi oraz te, które czerpią korzyść z testamentu. Dodatkowo, podczas odczytywania ostatniej woli nie mogą być osoby nieletnie, głuche, niewidome i nieme.
  • Notarialny – taki typ testamentu jest zapisany w formie aktu notarialnego.

Jak dzieli się spadek?

Podział spadku jest konieczny w przypadkach, gdy wszyscy spadkobiercy są wspólnymi posiadaczami dóbr i majątku spadkodawcy. Oczywiście, wszelkie czynności, takie jak sporządzenie specjalnej umowy czy rozprawa w sądzie, odbywają się już po śmierci spadkodawcy. Warunki podziału majątku są jednak następujące:
Konieczna jest zgoda między wszystkimi spadkobiercami – każdy, kto wynosi korzyść z testamentu, musi własnoręcznie podpisać zgodę. Zgodnie z prawem, jeśli chociaż jedna osoba będzie przeciwna umowie, jest ona uważana za nieważną.
Umowa musi zawierać odpowiednią treść i formę – w zawartej przez spadkobierców umowie, muszą znajdować się wszystkie szczegóły dotyczące podziału spadku. Dodatkowo, wymagane jest uzasadnienie, dlaczego akurat tej osobie powierzany jest dom, a innej zabytkowy fortepian, samochód i inne.

Wpływ sądu

Nie zawsze wola spadkobiercy jest ostatnim słowem w sprawie testamentu. Dość często, zwłaszcza przy sprawach konfliktowych, inicjatywę musi przejąć sam Sędzia. Może on rozdzielić cały majątek zawarty w testamencie według własnej woli. Musi on jednak wziąć pod uwagę stan majątkowy wszystkich spadkobierców, ich rolę/ znaczenie w życiu spadkodawcy oraz inne aspekty. Często sytuacje takie są wymagane np. w sprawach, gdzie spadkobiercy pochodzą z różnych środowisk – jedni są bardzo bogaci, drudzy z kolei bardzo biedni. W takiej sytuacji, gdy narastają konflikty lub odbywa się rozprawa sądowa dotycząca podziału majątku, sąd może podzielić po równo, by nikt nie był stratny.