Budownictwo

Co zawiera opinia geotechniczna?

Opinia geotechniczna

Rozpoczęcie jakiejkolwiek inwestycji budowlanej wiąże się z wieloma przepisami, które należy spełnić, jeszcze przed wstąpieniem na plac budowy. Najważniejszym krokiem jest prawidłowe zgromadzenie wymaganych dokumentów. W tym zakresie należy szczególnie uwzględnić nie tylko projekt, ale także dokumentację dotyczącą gruntu, na którym ma stanąć nowy obiekt. Należy podkreślić, że nie jest to wyłącznie wymóg czysto formalny, a zabezpieczenie powodzenia inwestycji oraz gwarant bezpieczeństwa dla osób korzystających z budynku w następnych latach.

W jakim celu zleca się wykonanie opinii geotechnicznej?

Złożenie zlecenia na wykonanie opinii geotechnicznej ciąży na każdym z inwestorów budowlanych. Bez uzyskanego dokumentu nie ma możliwości o zezwoleniu na rozpoczęcie prac na placu budowy. Jest to także spowodowane działaniem na rzecz samego inwestora. Dzięki uzyskanej opinii może on bowiem dowiedzieć się najważniejszych informacji dotyczących warunków geotechnicznych oraz gruntowo-wodnych. W efekcie możliwe jest naniesienie odpowiednich poprawek, dopasowujących się do poszczególnych elementów konstrukcji.

Należy więc ponownie podkreślić, że zlecenie wykonania opinii geotechnicznej należy złożyć przed przystąpieniem do prac. Dopiero potem można starać się o otrzymanie zezwolenia na budowę.

Zawartość opinii geotechnicznej

Głównym zadaniem opinii geotechnicznej jest precyzyjne stwierdzenie kategorii geotechnicznej, do której zostaje zaliczony obiekt. Podstawą są: przewidywany stopień skomplikowania warunków gruntowych oraz określenie zakresu niezbędnych do wykonania badań geotechnicznych. Obejmować musi ona cały teren, wchodzący w skład projektowanej inwestycji budowlanej.

W ramach opinii geotechnicznej należy sporządzić dwie części odpowiedniej dokumentacji. Pierwszym z nich jest rozdział opisowy, poświęcony analizie i jej wynikom. Dotyczą one informacji o poziomie wód gruntowych, poszczególnych warstwach gruntów wraz z podaną głębokością ich zalegania. Dodatkowo muszą znaleźć się opisy miąższości gruntu, jego zagęszczenia, plastyczności, wilgotności, gęstości i spójności.

W drugim rozdziale musi znaleźć się część graficzna, czyli:

 • mapy dokumentacyjne,
 • mapy lokalizacji terenu,
 • przekroje,
 • profile geotechniczne,
 • objaśnienia symboli i znaków użytych na przekrojach.

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna stanowi rodzaj niezbędnego dokumentu. Ustala ona bowiem kategorię geotechniczną danego gruntu. Określenie następuje na podstawie wyznaczników takich jak stopień skomplikowania warunków gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego. Tym samym inwestor otrzymuje informacje wskazujące na charakterystykę ewentualnych sytuacji w przyszłości:

 • możliwości przenoszenia odkształceń i drgań,
 • stopień możliwości oddziaływań,
 • stopień zagrożenia życia i mienia , związany z problemami z konstrukcją,
 • oddziaływanie na środowisko.

Kategorie geotechniczne

W przypadku budynków o wartości zabytkowej, a także nowo projektowanych możliwe jest dostrzeżenie i uniknięcie ryzykownych działań. Kategorie są czymś więcej niż żmudną drogą formalną. Pomagają ustalić wszelkie ewentualności, zapewniając o bezpieczeństwie.

Ustaleniem kategorii dla budynku zajmuje się projektant, który decyduje tym samym, jakie badania gruntu będą wykonywane. Ocena opiera się na panujących warunkach gruntowo-wodnych w miejscu projektowanej inwestycji oraz parametrów konstrukcyjnych budynku.

Na podstawie pełnej wiedzy możliwe jest ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia. Prawo budowlane jasno stwierdza, że ustalenie warunków geotechnicznych jest konieczne, a opracowanie opinii geotechnicznej jest obowiązkiem dla wszystkich kategorii geotechnicznych. Na jej podstawie możliwe jest bowiem nałożenie obowiązku wykonania dodatkowych badań.

Należy podkreślić, że wymóg wzbogacenia o odpowiednią dokumentację dotyczy wyłącznie drugiej (dokumentacja badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny) i trzeciej kategorii (dokumentacja geologiczno-inżynierska), w przypadku, kiedy opinia stwierdzi konieczność sporządzenia takowej dokumentacji.

Pierwsza kategoria geotechniczna

Kategoria obejmuje wszystkie niewielkie obiekty budowlane. Warunkiem jest posiadanie statystycznie wyznaczalnego schematu obliczeniowego w prostych warunkach gruntowych. Dotyczy to przypadków, gdzie możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń oraz jakości badań geotechnicznych.

W obrębie grupy wyróżniamy:

 • 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze;
 • ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2,0 m;
 • wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowlane do wysokości 3,0 m wykonywane w szczególności przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów.

Druga kategoria geotechniczna

Obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:

 • fundamenty bezpośrednie lub głębokie;
 • ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. b, utrzymujące grunt lub wodę;
 • wykopy, nasypy budowlane, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. c, oraz inne budowle ziemne;
 • przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża;
 • kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące;

Opinia geotechniczna

Trzecia kategoria geotechniczna

Ostatnia kategoria to szeroki zakres budynków wznoszonych na skomplikowanych warunkach gruntowych. Zaliczane są także wszystkie nietypowe budowle m.in.: budynki wysokościowe, zabytkowe, monumentalne, tunele, obiekty energetyki.

Badania geologiczne

Opinia geotechniczna, zawierająca informacje dotyczące warunków posadowienia obiektów budowlanych stanowi złożony proces. W celu dokładnego wykonania badania wykorzystywane są odwierty i sondowania. Zająć się tym mogą wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia geologiczne. Ich zadaniem jest określenie rodzaju i stanu gruntu oraz przebiegu poszczególnych warstw. Oprócz badań terenowych pobierane są także próbki gruntu, które trafiają następnie do specjalistycznego laboratorium.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *